Muslimsk andlig vård – vad är det?

Det finns idag ett antal avlönade stödpersoner med muslimsk bakgrund inom den andliga
vården i sjukvården i Sverige. De arbetar antingen som sjukhusimamer med ett kontor
på sjukhuset eller som samordnare (de kallas sjukhuskoordinatörer). Till sin hjälp har sjukhusimamer och koordinatörer grupper av frivilliga personer från muslimska församlingar som tillfrågats och utbildats för att ingå i detta arbete. Grupperna arbetar ideellt. Uppgiften för dem som arbetar med att ge muslimsk andlig vård vid sjukhusen är att möta och ge stöd till patienter och anhöriga när de frågar efter det. Det kan vara att:

  • Ha stödjande samtal med patienter, anhöriga och personal
  • Ge stöd vid kriser
  • Ge hjälp med olika former av religiöst stöd såsom att anordna andakt, koranläsning, personliga förböner och liknande
  • Ge stöd när personer avlider på sjukhus

Utöver själavård och samtalsstöd är en viktig uppgift för sjukhusimamer/koordinatörer att informera personal om de olika kulturer, traditioner och språk som muslimer i Sverige
representerar och om vad som kan vara viktigt att ha kännedom om i mötet med muslimska
patienter.

Vilka står bakom den muslimska andliga vården i sjukvården?

Ansvariga för den muslimska andliga vården inom sjukvården är Islamiska Samarbetsrådet som är ett samverkansorgan för de statsbidragsberättigade muslimska riksorganisationerna Förenade islamiska församlingar i Sverige (FIFS), Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS), Sveriges muslimska förbund (SMF), Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS), Bosniakiska islamiska samfundet (BIS) och Islamiska fatwabyrån i Sverige (IFBS). Tjänsterna bekostas delvis av statliga bidrag förmedlade genom Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).